बुधवार, १२ जानेवारी, २०११

गड-कोट-किल्ले

मराठीमधे सर्वसाधारणपणे गड- किल्ले आणि दुर्ग हे शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात. कोट हा शब्द जास्त करून भुईकोट किंवा स्थल दुर्ग किंवा गढ़ी या संधार्भात वापरला जातो.
सर्वसाधारणपणे गड शब्दामधे चढ़ावाचा अवघडपना , दुर्ग शब्दामधे प्रवेशाची कठिनाई आणि कोट शब्दामधे सभोवाराची तटबंदी याचा बोध होतो.